Adviezen

Hier vind je alle adviezen

Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 124 van 18 december 2009

Met betrekking tot discriminatie inzake levensverzekeringen.
Statistieken

Advies

Advies Nr. 123 van 18 december 2009

Voor statistieken uitgesplitst naar geslacht en genderindicatoren.
Politiek

Advies

Advies Nr. 122 van 12 juni 2009

Met betrekking tot het ontwerp van Koninklijk Besluit tot oprichting van een interdepartementale coördinatiegroep ter uitvoering van art. 8 van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.
Politiek

Advies

Advies Nr. 121 van 12 juni 2009

Met betrekking tot twee ontwerpen van Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.Download de PDF
Gezin

Advies

Advies Nr. 120 van 12 juni 2009

Met betrekking tot de toekenning van de kinderbijslag wanneer de ouders van het kind gescheiden zijn.
Sociale zekerheid

Advies

Advies Nr. 119 van 12 juni 2009

Met betrekking tot euthanasie.
Zelfstandige arbeid

Advies

Advies Nr. 118 van 12 juni 2009

Met betrekking tot het voorstel tot herziening van de richtlijn 86/613/EEG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen, en tot bescherming van het moederschap.
Moederschap

Advies

Advies Nr. 117 van 12 juni 2009

Met betrekking tot het voorstel van richtlijn tot wijziging van de richtlijn 92/85/EEG inzake de moederschapsbescherming van werkneemsters.
Openbare diensten

Advies

Advies Nr. 116 van 21 oktober 2008

Met betrekking tot de ontwerpen van Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons