Over ons

 

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan dat werd opgericht op initiatief van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 15 februari 1993 en werd effectief geïnstalleerd op 13 oktober 1993.

De Raad neemt de taken en bevoegdheden over van:

  • De Commissie Vrouwenarbeid die werd opgericht in 1995 binnen het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling. Haar taak bestond erin, op eigen initiatief of op verzoek, adviezen uit te brengen, onderzoeken te verrichten en wettelijke of verorderingsmaatregelen voor te stellen t.a.v. al wat rechtstreeks of indirect verband hield met vrouwenarbeid. Tevens kon ze adviezen verstrekken aan de Nationale Arbeidsraad als deze er om vroeg.
  • De Emancipatieraad, opgericht in 1986 door de Staatssecretaris van Sociale Emancipatie had als taak het uitbrengen van adviezen, het verrichten van onderzoeken, dan wel het voorstellen van wettelijke of verorderingsmaatregelen m.b.t. alle materies die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hadden op de emancipatie van de vrouwen en dit op eigen initiatief of op het verzoek van de Minister of de Staatssecretaris belast met emancipatie.

Het actieterrein van de Raad omvat dus de verschillende facetten van de problematiek van de gelijke kansen.

De Raad kan op verzoek van de Minister bevoegd voor het gelijke kansenbeleid of van een andere minister, van organisaties, groeperingen of individuen of op eigen initiatief rapporten opstellen, onderzoeken uitvoeren, maatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen inzake gelijke kansenbeleid. Verder bestaat zijn taak ook in het opstellen van rapporten voor de Nationale Arbeidsraad als die daarom vraagt. Om zijn opdrachten correct en accuraat uit te voeren mag de Raad alle noodzakelijke inlichtingen inwinnen en beroep doen op deskundigen.

De adviserende bevoegdheid van de Raad is onmiskenbaar en hierdoor onderscheidt de Raad zich van de werking van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, en van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding dat vooral het accent legt op bepaalde doelgroepen.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons