Over ons

Leden

De lijst is in herziening

De samenstelling van de Raad weerspiegelt een zo breed mogelijke sociale schakering en neigt naar een evenwicht tussen de ideologische en sociale overtuigingen van de leden om zo de uitwerking en de verspreiding van de adviezen te verzekeren. De leden worden benoemd door de minister die bevoegd is voor het gelijke kansenbeleid.

De Raad wordt voorgezeten door een voorzit(s)ter. Indien hij of zij afwezig is, wordt hij/zij vervangen door één van de twee ondervoorzit(s)ter. Verder zetelen er in de Raad de vertegenwoordigers van:

  • de sociale partners (werkgevers, werknemers, zowel uit de openbare als de privésector);
  • de Minister van Ambtenarenzaken;
  • de Minister van Tewerkstelling en Arbeid;
  • de Minister belast met gelijke kansenbeleid;
  • de vrouwenorganisaties;
  • de adviesorganen voor cultuur- en jeugdbeleid;
  • de gezinsorganisaties;
  • de belangrijke politieke partijen.

De voorzit(s)ter en de twee ondervoorzit(s)ters worden op initiatief benoemd. De vertegenwoordigers van de organisaties en ministers worden op basis van kandidaturen die door de ministers of organisaties in dubbeltal worden geleverd benoemd.

De algemene vergadering bepaalt de grote lijnen van de acties en keurt de haar voorgelegd ontwerpen van advies goed. De vergadering is tevens het forum waar de partners van de Raad de mogelijkheid hebben om hun meningen tegenover elkaar te plaatsen, partnerschappen en gemeenschappelijke acties vast te leggen en op gang te brengen om ervaring en informatie uit te wisselen.

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons