Over ons

Commissies

De Raad bestaat uit twee soorten commissies: Aan de ene kant zijn er vaste commissies en aan de andere kant ad hoc commissies. De Raad heeft twee vaste Commissies: De Vaste Commissie Arbeid waarvan het bestaan en de bevoegdheden bepaald zijn in het Koninklijk Besluit tot reorganisatie van de Raad (K.B. van 15 februari 1993, art. 5 § 2 en art. 7) en de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen waarvan het bestaan en de bevoegdheden bepaald zijn in het ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling (M.B. van 1 juli 2013). Daarnaast heeft de Raad verschillende ad hoc commissies die opgericht worden naargelang de opdrachten die geprogrammeerd worden of afhankelijk van de behoeften van het ogenblik.

De Vaste Commissie Arbeid

Deze commissie behandelt algemene problemen van sociale aard die de werkgevers en werknemers aanbelangen, enerzijds uit de privé-sector, anderzijds uit de publieke sector.

In de Vaste Commissie Arbeid zetelen vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties, de representatieve werknemersorganisaties, de overheidsvakbonden en van de ministers van Ambtenarenzaken, van Werk en belast met Gelijke Kansen.

Annemie Pernot is de voorzitster van deze commissie, ze wordt bijgestaan door Jean Jacqmain, ondervoorzitter.

De Commissie Adviesorganen

De Commissie Adviesorganen is opgericht volgens het koninklijk besluit van 19 januari 2010.
De Commissie staat in voor de toepassing en opvolging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. Bovendien is de commissie verantwoordelijk voor de opmaak van een algemene lijst van de naar ministeriële bevoegdheid geklasseerde adviesorganen, waarna zij deze samen met haar advies overmaakt aan de Staatssecretaris van Gelijke Kansen.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door Jean Jacqmain.

De ad hoc Commissies

In functie van de noodzakelijkheden die essentieel verbonden zijn met de voorbereidingen van adviezen, sensibiliseringscampagnes, studiedagen, etc. creëert de Raad, of meer frequent het Bureau van de Raad, een commissie met een precies mandaat.

Van 2006 tot nu waren de volgende commissies werkzaam:

  • Commissie Sociale Zekerheid
  • Commissie Eenoudergezinnen
  • Commissie Gender en Verzekeringen
  • Commissie Gender en Statistieken
  • Commissie Gender en Gezondheid
  • Commissie Gender en Politiek
  • Commissie Gender en Ouderen
  • Commissie Gender en Fiscaliteit
  • Commissie Gender en Pensioenen
  • Commissie Seksuele Meerderjarigheid

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons