Prostituees met een arbeidscontract.....Het regulariseren van een verborgen activiteit

 

De federale regering heeft een voorontwerp van wet ingediend dat tot doel heeft de activiteit van "sekswerk" onder een arbeidscontract te organiseren om hen een "echt" sociaal statuut te garanderen. Voorafgaand wijst de Raad voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen er op dat deze mensen hun activiteit als zelfstandigen nu reeds kunnen uitoefenen en van een volledig sociaal statuut kunnen genieten zodra ze zich inschrijven bij het RSVZ. De Raad benadrukt, voor zover nodig, dat prostitutie voor het overgrote deel door vrouwen wordt uitgeoefend (in dit opzicht is het vrij eigenaardig om van "sekswerkers" te spreken!) voor klanten die over het algemeen mannen zijn, en dat prostitutie bijdraagt aan het bestendigen van de dominante verhoudingen die inherent zijn aan het patriarchaat. 

In het voorontwerp l wordt opgemerkt dat deze activiteit "bijzondere risico's met zich meebrengt op het gebied van gezondheid, blootstelling aan geweld en traumatische ervaringen die hoger zijn dan het gemiddelde" in andere sectoren (cf. Memorie van Toelichting). We hebben ook niet te maken met een beroep als alle andere omdat er geen toegangsvoorwaarden zijn of een opleiding. Wel integendeel, er zijn programma's om mensen te helpen eruit te stappen. Het voorstel bevindt zich in woelige wateren die niet zullen worden opgehelderd zonder op zijn minst krachtige maatregelen om mensenhandel te bestrijden. Dit project mag nie leiden tot het bagatelliseren van wat bekend is als de commercialisering van het menselijk lichaam, met nam het vrouwenlichaam. 

Het ontwerp voorziet weliswaar in arbeidsvoorwaarden die bescherming moeten bieden tegen misbruik, uitbuiting en slechte behandeling die in de prostitutiewereld aan de orde van de dag zijn, maar vooral in afwijkingen van de ondergeschiktheid van prostituees aan hun werkgevers, afwijkingen die in het arbeidsrecht niet gekend zijn, zoals het recht om een klant of seksuele gemeenschap te weigeren, een seksuele relatie op elk moment te verbreken en voorwaarden te stellen aan iemands seksualiteit. Er is ook bescherming tegen represailles, inclusief ontslag, evenals de verplichte aanwijzing van een vertrouwenspersoon die op elk moment kan worden opgeroepen in geval van nood, wat de rol van de preventieadviseur aanvult. Het verlaten van het werk zal geen invloed hebben op de werkloosheid.

 Wat de intenties van de auteurs van het voortel ook mogen zijn om tegemoet te komen aan de eisen van een kleine groep prostituees, de Raad vreest dat het project niet voldoende zal zijn om gewelddadige praktijken tegen zowel prostituees die hun toestemming geven als prostituees die gevangen zitten in het circuit van mensenhandelaars in te perken. De Raad maakt zich zorgen over de personele middelen waarover de sociale en medische inspectiediensten beschikken, die onontbeerlijk zijn om ervoor te zorgen dat de rechten van de werknemers worden gerespecteerd.  De Raad is dan ook van mening dat het onredelijk is om prostitutie toe te staan op andere plaatsen dan de bedrijfsterreinen, ook niet in de woning van prostituee die overal verspreid zijn.   

Om maximale autonomie en zelfbeheer voor de werknemers te garanderen, adviseert de Raad de rechtsvorm van een coöperatieve of een VZW.

Het initiatief van de regering moet worden gezien als een proefproject dat 2 jaar na de inwerkingtreding zal worden geëvalueerd. De Raad voor de Gelijkheid van Kansen merkt op dat er geen evaluatiecriteria zijn voorgesteld en stelt voor om betrokken te worden bij het evaluatieproces om een objectief en volledig beeld te krijgen van de overgang naar het regulariseren van de prostitutie in België.

Aangezien het ontwerp enkel betrekking heeft op het arbeidsrecht, vraagt de Raad om op zijn minst gelijktijdig met de inwerkingtreding ervan maatregelen te nemen op het vlak van beroepsziekten, inschakeling in een nieuwe job op aanvraag, fiscale aansprakelijkheid, oneerlijke huurprijzen, de strijd tegen mensenhandel en de versterking van de middelen van politie en sociale inspectie.

Naast de gewone communicatie over de nieuwe regels door de overheid moet niet alleen aan prostituees en hun werkgevers, maar ook aan hun klanten objectieve informatie worden verstrekt over de bijzondere risico's waaraan prostituees zijn blootgesteld.  

Advies 171:

https://raadvandegelijkekansen.be/media/475/download?inline 

Dominique De Vos

Domie.devos@outlook.com

Gsm 0474 987500

 

Prostitutie

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons