Advies 166 van 14 oktober 2022 van het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen  over (on)vrijwillig deeltijds werken

Deeltijdwerk op de politieke agenda

Persbericht 14 oktober 2022

De constante toename van deeltijdwerk sinds de jaren tachtig (1.100.000 nu), waarvan het overgrote deel door vrouwen wordt verricht (85%), rechtvaardigt de belangstelling van de Raad voor de Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen voor dit soort werk. Deze banen, die in een periode van stijgende werkloosheid werden aangeboden als een maatregel om de werkloosheid te verminderen en als een middel om gezins- en beroepstaken met elkaar te verzoenen, blijken meestal niet vrij gekozen te zijn en hebben een nadelig effect op de loopbaan en de sociale zekerheid van deze werknemers, en kunnen aanleiding geven tot ongelijkheid en zelfs discriminatie.

In 2019 heeft de Raad voor Gelijke Kansen twee enquêtes laten uitvoeren in vier sectoren waar vooral vrouwen werken en vrouwen in deeltijdse banen werken: handel, schoonmaak, woon- en zorgcentra en bank- en verzekeringswezen (http://raadvandegelijkekansen.be/media/298/download?inline). Aan de hand van een gemeenschappelijke vragenlijst voor de vier sectoren werd getracht om de arbeidsomstandigheden van deeltijdwerkers duidelijk te maken  , enerzijds vanuit kwantitatief oogpunt (https://raadvandegelijkekansen.be/media/344/download?inline) en anderzijds om getuigenissen te verzamelen die de lagere kwaliteit van hun leven en werk illustreren (https://raadvandegelijkekansen.be/media/343/download?inline).

Uit de resultaten van de enquêtes blijkt dat deeltijdwerk structureel en onvrijwillig is geworden, aangezien de meerderheid van de respondenten meer uren zou willen werken en zij daartoe niet de mogelijkheid hebben tenzij zij extra uren aanvaarden zonder dat hun arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd. Bovendien worden zij onderworpen aan flexibele werktijdregelingen die bijdragen tot de intensivering van het ritme en de moeilijkheid van de taken. Deze verdeling van de arbeidstijd versterkt het niet delen van zij extra uren aanvaarden zonder hun contract te wijzigen. Bovendien werken zij in flexibele werktijdregelingen die bijdragen tot de toename van het ritme en de moeilijkheidsgraad van de taken. Deze verdeling van de arbeidstijd komt ook de niet verdeling  van gezinsverantwoordelijkheden binnen huishoudens niet ten goede, wel in tegendeel. 

Tijdens een studiedag op 20 juni 2022 konden de sociale partners van de onderzochte sectoren van gedachten wisselen over de situatie van vrouwelijke werknemers in hun bedrijven en over de verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden die op korte termijn nodig (https://raadvandegelijkekansen.be/nieuws/werktijd-een-kwestie-van-gender-studiedag-22-juni-2022).

 

De Raad richt zich nu  tot de sociale partners van de betrokken sectoren en tot de federale regering met een reeks aanbevelingen. Hij wijst erop dat de arbeidsvoorwaarden van deeltijdse werknemers (inkomen en arbeidstijd) hen niet in staat stellen een waardig bestaan te leiden volgens de internationale normen. Een eerlijke verdeling van de arbeidstijd tussen mannen en vrouwen zou meer geholpen zijn door een collectieve arbeidsduurvermindering.

De Raad roept de sociale partners dan ook tot het nemen van het initiatief in verband met de verschillende gemeenschappelijke problemen in de bestudeerde sectoren , zoals voorrang voor voltijdse arbeid, langere opzegtermijnen voor flexibele werktijden, aandacht voor regelingen voor ouders met jonge kinderen en voor andere vormen van flexibiliteit waar dringend nodig. Na het overleg in de sectoren moeten meer specifieke aanbevelingen worden besproken in de paritaire comités.

De Raad roept de federale regering op de hele problematiek van deeltijdarbeid op de politieke agenda te plaatsen om misbruik ervan te ontmoedigen, althans door

- geleidelijke verbetering van het systeem van overuren

- de in 2017 ingevoerde responsabiliseringsbijdrage te evalueren

- samen met de gefedereerde entiteiten investeren in kinderopvangdiensten die rekening houden met de flexibiliteit van de ondernemingen.

 

Op het gebied van de werkloosheid:

- het statuut van de inkomensgarantie-uitkering (IGU ) automatisch toekennen

- de al te restrictieve voorwaarden van de IGU te herzien

- de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een volledige werkloosheid, om het statuut te krijgen van deeltijdwerknemer met behoud van recht, te schrappen.

 

Voor de berekening van het pensioen:

- het verschil tussen deeltijdwerkers met behoud van rechten, met of zonder IGU op te heffen

- het systeem van de samendrukking van uren tot gewerkte dagen te herzien

- de huidige gelijkstellingen handhaven.

 

Ten slotte acht de Raad het van essentieel belang dat de werknemers worden geïnformeerd over de gevolgen van deeltijdwerk voor hun beroeps- en gezinsleven en over de risico's voor hun toekomstige sociale uitkeringen.

 

__________________________________________________________________

Contact

Dominique De Vos (domie.devos@outlook.com)  0474987500

Deeltijds werk

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons