Deeltijds werk

Nieuwsbericht 23 juni 2022

Werktijd, een kwestie van gender

 

Vandaag woensdag 22 juni heeft de (federale) Raad voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen een studiedag georganiseerd over deeltijdwerk, vrijwillig of onvrijwillig, zoals dat vandaag de dag wordt ervaren, en de gevolgen daarvan voor de loopbaan van mannelijke en vrouwelijke werknemers.

In 2019 en 2021 heeft de Raad enquêtes gehouden in verscheidene sectoren waar een meerderheid van vrouwen werkzaam is, van wie velen deeltijds werken (handel, woonzorgcentra, schoonmaak, banken en verzekeringen) (https://raadvandegelijkekansen.be/nieuws/resultaten-van-de-onderzoeken-naar-het-onvrijwillig-deeltijdswerk).

Het doel was na te gaan in hoeverre de arbeidsomstandigheden de keuzes van de werknemers beïnvloeden, hoeveel vrijheid zij hebben tussen werk en privéleven, en hoe groot de tijdskloof tussen mannen en vrouwen is.

Naast de presentatie van de resultaten van de kwantitatieve enquête (Dominique De Vos) en de getuigenissen van de werkneemsters zelf (Anne Guisset), hebben de sociale partners van deze sectoren hun standpunten uiteengezet, die zeker uiteenlopen, maar allen erkennen de problemen die door de enquêtes aan de orde worden gesteld.

Myriam Delmee (SETCA) bevestigde dat deeltijdwerk de regel is in grote distributiebedrijven, evenals de variabiliteit van de werktijden, zodat vrouwelijke werknemers geen keuze hebben wat betreft de organisatie van hun arbeidstijd en vaak beëindigen zij uitgeput hun loopbaan. Sommige bedrijven hebben echter meer voorspelbare werktijden ingevoerd.  Zij pleit nog steeds voor een collectieve arbeidsduurvermindering.

Om het lage kwalificatieniveau in de handelssector te verhogen, wees Luc Ardies (UNIZO) er onder meer op dat het Sociaal Fonds opleidingen organiseert om de vaardigheden van werknemers te verbeteren, bijvoorbeeld om zich aan te passen aan de digitalisering van de jobs.

Dominique Fervaille (ABVV) riep de opdrachtgevers van schoonmaakbedrijven op zich bij overheidsopdrachten niet langer toe te spitsen op de laagste prijs en de voorkeur te geven aan werk overdag in plaats van onderbroken diensten.  Vrouwelijke werknemers in deze sector zouden op die manier zichtbaarder zijn en in sociaal opzicht meer aanzien genieten.

 Danny Dubois (CNE-CSC) wees op de vergrijzing van de bewoners en de intensiteit van het ritme die de zwaarte van laaggeschoold werk in de woonzorgcentra doen toenemen, evenals op het gevoel geen kwaliteitswerk te kunnen leveren. Hij drong aan op een herziening van de omkaderingsnormen.

Veerle Van Roey (Zorgnet-Icuro) voegde hieraan toe dat de samenwerking tussen de verschillende personeelscategorieën om de dienstverlening aan de bewoners efficiënter te maken ook een meer transversale aanpassing van de normen vereist. Zij verwijst in dat verband naar interessante projecten.

De minister van Economie en Arbeid heeft wetswijzigingen aangekondigd, zoals de verhoging van de minimumtermijn waarop het dienstrooster kenbaar moet worden gemaakt. De Nationale Arbeidsraad (NAR) is verzocht voorstellen te doen betreffende de beschikbaarheid van deeltijdwerkers met variabele werktijden. Het wetsontwerp tot omzetting van de Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven (Work Life Balance) bevat ook maatregelen om de werktijden te versoepelen.

De Raad voor Gelijke Kansen verzoekt de sociale partners nu al om zich in de paritaire comités van de betrokken sectoren te buigen over de arbeidsvoorwaarden van deeltijdwerkers, teneinde de werktijden te versoepelen en reeds na te denken over een compensatie voor de door de bedrijven verlangde flexibiliteit.

Voorts wordt de regering verzocht de regelgeving inzake de bescherming van deeltijdwerkers en de voorrang voor voltijds werk strikter toe te passen, de specifieke bepalingen voor deeltijdwerkers te versterken (overuren, langere kennisgevingstermijnen voor variabele werktijden, ....) en te voorzien in eventuele sancties bij overtredingen.

 

De Raad zal zijn algemene en sectorale aanbevelingen omzetten in een advies dat in het najaar wordt verwacht en verrijkt zal worden met de actieve deelname van de sociale partners.

Eerder op de dag deed Sarah Schlitz een oproep om de kwestie van de arbeidstijd vanuit het oogpunt van gendergelijkheid op de politieke agenda te plaatsen.

 

Contact:

domie.devos@outlook.com  GSM 0474 987500

annemie.pernot@skynet.be GSM 0479 99 58 71

 

Heb je opmerkingen of vragen? Wij helpen je graag verder.

Contacteer ons